รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ เหนือ หลุบ ไผ่ ลำปาว ลำพาน เชียงเครือ บึงวิชัย ห้วยโพธิ์ ภูปอ ภูดิน หนองกุง กลางหมื่น ขมิ้น โพนทอง นาจารย์ ลำคลอง นามน ยอดแกง สงเปลือย หลักเหลี่ยม หนองบัว กมลาไสย หลักเมือง โพนงาม ดงลิง ธัญญา หนองแปน เจ้าท่า โคกสมบูรณ์ ร่องคำ สามัคคี เหล่าอ้อย บัวขาว แจนแลน เหล่าใหญ่ จุมจัง เหล่าไฮงาม กุดหว้า สามขา นาขาม หนองห้าง นาโก สมสะอาด กุดค้าว คุ้มเก่า สงเปลือย หนองผือ กุดสิมคุ้มใหม่ สระพังทอง กุดปลาค้าว ยางตลาด หัวงัว อุ่มเม่า บัวบาน เว่อ อิตื้อ หัวนาคำ หนองอิเฒ่า ดอนสมบูรณ์ นาเชือก คลองขาม เขาพระนอน นาดี โนนสูง หนองตอกแป้น ห้วยเม็ก คำใหญ่ กุดโดน บึงนาเรียง หัวหิน พิมูล คำเหมือดแก้ว โนนสะอาด ทรายทอง ภูสิงห์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โนนศิลา นิคม โนนแหลมทอง โนนบุรี โนนน้ำเกลี้ยง ทุ่งคลอง โพน ดินจี่ นาบอน นาทัน เนินยาง ท่าคันโท กุงเก่า ยางอู้ม กุดจิก นาตาล ดงสมบูรณ์ หนองกุงศรี หนองบัว โคกเครือ หนองสรวง เสาเล้า หนองใหญ่ ดงมูล ลำหนองแสน หนองหิน สมเด็จ หนองแวง แซงบาดาล มหาไชย หมูม่น ผาเสวย ศรีสมเด็จ ลำห้วยหลัว คำบง ไค้นุ่น นิคมห้วยผึ้ง หนองอีบุตร สำราญ สำราญใต้ คำสร้างเที่ยง หนองช้าง นาคู สายนาวัง โนนนาจาน บ่อแก้ว ภูแล่นช้าง ดอนจาน สะอาดไชยศรี ดงพยุง ม่วงนา นาจำปา ฆ้องชัยพัฒนา เหล่ากลาง โคกสะอาด โนนศิลาเลิง ลำชี