รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดอุบลราชธานี
ในเมือง หัวเรือ หนองขอน ปทุม ขามใหญ่ แจระแม หนองบ่อ ไร่น้อย กระโสบ กุดลาด ขี้เหล็ก ปะอาว นาคำ แก้งกอก เอือดใหญ่ วาริน ลาดควาย สงยาง ตะบ่าย คำไหล หนามแท่ง นาเลิน ดอนใหญ่ โขงเจียม ห้วยยาง นาโพธิ์กลาง หนองแสงใหญ่ ห้วยไผ่ เขื่องใน สร้างถ่อ ค้อทอง ก่อเอ้ หัวดอน ชีทวน ท่าไห นาคำใหญ่ แดงหม้อ ธาตุน้อย บ้านไทย บ้านกอก กลางใหญ่ โนนรัง ยางขี้นก ศรีสุข สหธาตุ หนองเหล่า เขมราฐ ขามป้อม เจียด หนองผือ นาแวง แก้งเหนือ หนองนกทา หนองสิม หัวนา เมืองเดช นาส่วง นาเจริญ ทุ่งเทิง สมสะอาด กุดประทาย ตบหู กลาง แก้ง ท่าโพธิ์ศรี บัวงาม คำครั่ง นากระแซง โพนงาม ป่าโมง โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ พรสวรรค์ บ้านตูม โสกแสง โนนสวรรค์ โซง ยาง โดมประดิษฐ์ บุเปือย สีวิเชียร ยางใหญ่ เก่าขาม โพนงาม ห้วยข่า คอแลน นาโพธิ์ หนองสะโน โนนค้อ บัวงาม บ้านแมด ขุหลุ กระเดียน เกษม กุศกร ขามเปี้ย คอนสาย โคกจาน นาพิน นาสะไม โนนกุง ตระการ ตากแดด ไหล่ทุ่ง เป้า เซเป็ด สะพือ หนองเต่า ถ้ำแข้ ท่าหลวง ห้วยฝ้ายพัฒนา กุดยาลวน บ้านแดง คำเจริญ ข้าวปุ้น โนนสวาง แก่งเค็ง กาบิน หนองทันน้ำ ม่วงสามสิบ เหล่าบก ดุมใหญ่ หนองช้างใหญ่ หนองเมือง เตย ยางสักกระโพหลุ่ม หนองไข่นก หนองเหล่า หนองฮาง ยางโยภาพ ไผ่ใหญ่ นาเลิง โพนแพง วารินชำราบ ธาตุ ท่าลาด โนนโหนน คูเมือง สระสมิง คำน้ำแซบ บุ่งหวาย คำขวาง โพธิ์ใหญ่ แสนสุข หนองกินเพล โนนผึ้ง เมืองศรีไค ห้วยขะยุง บุ่งไหม พิบูล กุดชมภู ดอนจิก ทรายมูล นาโพธิ์ โนนกลาง โพธิ์ไทร โพธิ์ศรี ระเว ไร่ใต้ หนองบัวฮี อ่างศิลา โนนกาหลง บ้านแขม ตาลสุม สำโรง จิกเทิง หนองกุง นาคาย คำหว้า โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ สำโรง สองคอน สารภี เหล่างาม สำโรง โคกก่อง หนองไฮ ค้อน้อย โนนกาเล็น โคกสว่าง โนนกลาง บอน ขามป้อม ดอนมดแดง เหล่าแดง ท่าเมือง คำไฮใหญ่ คันไร่ ช่องเม็ก โนนก่อ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ฝางคำ คำเขื่อนแก้ว หนองอ้ม นาเกษม กุดเรือ โคกชำแระ นาห่อม นาเยีย นาดี นาเรือง นาตาล พะลาน กองโพน พังเคน เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง แพงใหญ่ หนองบก แก่งโดม ท่าช้าง บุ่งมะแลง สว่าง ตาเกา ไพบูลย์ ขี้เหล็ก โคกสะอาด