รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยโสธร

Yasothon Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดยโสธร
ในเมือง น้ำคำใหญ่ ตาดทอง สำราญ ค้อเหนือ ดู่ทุ่ง เดิด ขั้นไดใหญ่ ทุ่งแต้ สิงห์ นาสะไมย์ เขื่องคำ หนองหิน หนองคู ขุมเงิน ทุ่งนางโอก หนองเรือ หนองเป็ด ทรายมูล ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง ไผ่ กุดชุม โนนเปือย กำแมด นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี โพนงาม คำน้ำสร้าง หนองแหน ลุมพุก ย่อ สงเปือย โพนทัน ทุ่งมน นาคำ ดงแคนใหญ่ กู่จาน นาแก กุดกุง เหล่าไฮ แคนน้อย ดงเจริญ โพธิ์ไทร กระจาย โคกนาโก เชียงเพ็ง ศรีฐาน ฟ้าหยาด หัวเมือง คูเมือง ผือฮี บากเรือ ม่วง โนนทราย บึงแก พระเสาร์ สงยาง ฟ้าห่วน กุดน้ำใส น้ำอ้อม ค้อวัง บุ่งค้า สวาท ห้องแซง สามัคคี กุดเชียงหมี สามแยก กุดแห่ โคกสำราญ สร้างมิ่ง ศรีแก้ว ไทยเจริญ น้ำคำ ส้มผ่อ คำเตย คำไผ่