รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Pa Rai, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120